پروژه ی آپارتمانی مهعا

- با امکانات تفریحی و رفاهی کامل،

فاصله با دریا 500 متر

- زمان تحویل
- پرداخت اقساطی